Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Anunturi Posturi Vacante

Important !

Anunt


În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Municipal”Dr. Gheorghe Marinescu” cu sediul in Tarnaveni, strada Victor Babes , nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs /examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director al unitatii, dupa cum urmeaza:

- 1 post de director medical

Concursul /examenul pentru ocuparea functiei de director medical se va organiza si desfasura la sediul unitatii astfel:

- Proba scrisa-test grila in data de 18.11.2022 de la  ora 9.00

- Sustinerea   proiectului de specialitate in data de 21.11.2022 de la ora 9.00 

- Interviul de selectie in data de 21.11.2022 de la ora 13.00

Calendarul desfasurarii concursului este urmatorul:

25.10.2022-07.11.2022 in intervalul orar 7.00-15.00- Perioada de inscriere a candidatilor-depunerea dosarelor de concurs

15.11.2022  pana la ora 15.00 - Selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;

16.11.2022 pana la ora 15.00- Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere;

17.11.2022 pana la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere;

18.11.2022 incepand cu ora 9.00 - Desfasurarea probei scrise – Test grila

21.11.2022– Sustinerea proiectului  incepand cu  ora 9.00

21.11.2022 Interviul de selectie de la ora 13.00

21.11.2022, pana la ora 16.00 - Afisarea rezultatelor finale ale concursului;

22.11.2022, pana la ora 16.00 - Depunerea contestatiilor privind rezultatele finale ale concursului

23.11.2022 pana la ora 16.00 - Afisarea rezultatelor  finale ale concursului in urma contestatiilor.   

La concurs /examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice.

Criteriile generale sunt urmatoarele:

a) au domiciliul stabil in Romania;

b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

Criterii specifice  sunt urmatoarele:

1.sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata,cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina, specializare medicina

2.sunt confirmati cel putin medic specialist

3.au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 

d) copie de pe  certificatul de medic specialist; 

e) curriculum vitae; 

f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz; 

g) cazierul judiciar; 

h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege; 

i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

j) proiectul de specialitate. 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”, str. Victor Babes Nr.2, mun.Tarnaveni, judetul Mures. Data limita pana la care se pot depune  dosarele de concurs este 07.11.2022, pana la ora 15.00.

Bibliografia pentru concurs /examen si temele - cadru pentru proiectul de specialitate se afiseaza la sediul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”, str. Victor Babes Nr.2, mun.Tarnaveni, judetul Mures si se publica pe site-ul  Spitalului Municipal” Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni.

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Tarnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.

          Persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs –Precup Antonela,sef serviciu RUNOS, tel.0265 446161, interior 150.

 

  


  Manager

Ec. Meghesan ZsuzsannaAnunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

\

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Anunt arhivat. Click aici pentru vizualizare!

Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts