Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

ANUNT DE LICITATIESpitalul Municipal  "Dr. Gheorghe  Marinescu" cu sediul in Tarnaveni, str.Victor Babes,  nr. 2, anunta organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea in incinta Ambulatoriului de Specialitate a urmatoarelor spatii :

 

cabinete medicale individuale "medici de familie".

 

1. 6 spatii in suprafata totala de 95.70 m.p- spatii pentru utilizare individuala , reprezentand cabinete medicale si sali de tratament

 

2. 7 spatii in suprafata totala 145.37 m.p.- suprafata destinata pentru a fi utilizata comun,reprezentand: grupuri sanitare, arhiva, spatii destinate colectarii si depozitarii intermediare a deseurilor, camera medicilor, vestiar personal, hol si sala de asteptare.

 

Pretul de pornire al licitatiei este de 3,0 eur/mp/luna , pasul de licitatie fiind de 0,50 eur/mp.

Cuantumul garantiei de participare la licitatie este de 200 lei .

Licitatia se va desfasura in data de 18.12.2018 ora 11°° la sediul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe  Marinescu" Tarnaveni.

Procurarea caietelor de sarcini si depunerea ofertelor de licitatie se va face in perioada 12.12.2018-17.12.2018 ora 12., la biroul A.A.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Spitalului, telefon 0265/446161 int.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT


Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele  posturi  vacante pe durata nedeterminata:

 

  -   un post de medic specialist confirmat  în specialitatea ortopedie si traumatologie   la Compartimentul Ortopedie ?i traumatologie,   pe perioada nedeterminata.

 

-   un post de medic specialist confirmat  în specialitatea anestezie si terapie intensiva la Compartimentul anestezie ?i terapie intensiva, pe perioada nedeterminata.

 

       Concursul  va avea loc în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea anuntului în “Viata medicala” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

·        cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

·        copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

·        copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

·        dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

·        acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

·        cazierul judiciar;

·        certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

·        chitanta de plata a taxei de concurs.

·        copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

         Taxa de concurs este de 150 lei.

         Tematica de concurs este postata pe site-ul Ministerului Sanata?ii.

         Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului,str.Dr.Victor Babes,Nr.2,mun. Târnaveni, jude?ul Mure?, biroul RUNOS,în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt,respectiv pâna în data de 10.12.2018, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161.


 


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT


Spitalul Municipal „Dr. Gh. Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes, nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea functiilor contractuale  temporar vacante  de:

- 2 posturi de asistenti  medicali  generalisti la Compartiment Primire Urgente

- 1 post de asistent  medical  generalist la sectia Medicina Interna Cronici

- 1 post de asistent  medical  generalist la sectia Psihiatrie III cronici de lunga durata

- 1 post de asistent  medical  generalist la sectia Obs.Ginecologie-sala de nasteri

- 1 post de asistent  medical  generalist la sectia Obs.Ginecologie-sala de operatii

- Infirmier, 1 post la Obs.Ginecologie

 

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institutiilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Jude?ean Mure? nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

-Selec?ia dosarelor de înscriere în perioada 14.11.2018-15.11.2018 pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de  21.11.2018,  ora 10.00

- Proba practica în data de 27.11.2018,  ora 10.00

- Interviul în data de 04.12.2018,  ora 10.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistent medical generalist : studii postliceale/studii superioare de scurta durata/superioare.  Nu este necesara vechime.

       Conditii speciale de participare la concurs  pentru postul de infirmier: nivelul studiilor – 12 clase ?i curs de infirmier. Nu este necesara vechime.

 

        Pentru  postul vacant de asistent medical generalist candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)    cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (?coala postliceala,studii superioare de scurta durata sau superioare) ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institu?ia publica organizatoare a concursului    ( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs )

d)    cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e)     adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f)      curriculum vitae.

g)    copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

        Pentru ocuparea postului vacant  de infirmier  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a)    cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor de 12 clase ?i cursul de infirmier

d)    cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e)     adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f)      curriculum vitae.

g)    copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

  Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

       Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 07.11.2018-13.11.2018 pâna la ora 15.00 la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156.

 

 

 Concursul  se va desfa?ura dupa urmatorul calendar:

 

Data

 

 

07.11.2018-13.11.2018 pâna la ora 15.00

 

Depunerea dosarelor

 

14. 11.2018-15.11.2018 pâna la ora 15.00

 

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor

 

16.11.2018 pâna la ora 15.00

 

Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor

 

19.11.2018 pâna la ora 15.00

 

Afisarea rez.contestatiilor la sectia dosarelor

 

21.11.2018  ora 10.00

 

PROBA  SCRISA

 

22.11.2018 pâna la ora 15.00

 

Afisarea  rez.la  Proba scrisa

 

23.11.2018  pâna la ora 15.00

 

Depunerea contestatiilor la Proba scrisa

 

26.11.2018  pâna la ora 15.00

 

Afisarea rez. la contestatiile la Proba scrisa

 

27.11.2018   ora 10.00

 

PROBA PRACTICA

 

28.11.2018  pâna la ora 15.00

 

Afisarea rezultatelor la Proba practica

29.11.2018  pâna la ora 15.00

 

Depunerea contestatiilor la Proba practica

03.12.2018 pâna la ora 15.00

 

Afisarea rez. la contestatiile la Proba practica

04.12.2018  ora 10.00

 

INTERVIU DE SELECTIE

 

05.12.2018  pâna la ora 15.00

 

Afisarea rezultatelor la Interviu

06.12.2018 pâna la ora 15.00

 

Depunerea contestatiilor la Interviu

 

07.12.2018 pâna la ora 15.00

 

Afisarea rez. la contestatiile la Interviu

10.12.2018 pâna la ora 15.00

 

Rezultatele finale

 

  

  

 

  

 


MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna


Important !

ANUNT DE CONCURS


Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

-un post de medic specialist confirmat în specialitatea boli infec?ioase la Compartiment Boli Infectioase, pe durata nedeterminata

 

       Concursul  va avea loc dupa 30 de zile de la publicarea anuntului în “Viata medical” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gh.Marinescu” Târnaveni.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

· cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

· copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

· copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

· dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

· acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

· cazierul judiciar;

· certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

· chitanta de plata a taxei de concurs.

· copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este postata pe site-ul MS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr. 2, mun. Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, respectiv în perioada 14.09.2018-04.10.2018, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts