Navigare Rapidă

Pentru o vizualizare optimă, recomandăm o rezoluție mai mare sau egală cu 1024x768... Compatibil 100% cu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari...

 

Bine ați venit!Important !

ANUNT


Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu” cu sediul în localitatea Târnaveni, str. Dr. Victor Babes , nr.2, judetul Mures organizează concurs pentru ocuparea

functiilor contractuale  temporar vacante  de:

- 2 posturi de asistenti  medicali  generalisti la Compartiment Primire Urgente

- 1 post de asistent  medical  generalist la sec?ia Medicina Interna Cronici

- 1 post de asistent  medical  generalist la sec?ia Psihiatrie III cronici de lunga durata

- 1 post de asistent  medical  generalist la sec?ia Obs.Ginecologie-sala de nasteri

- 1 post de asistent  medical  generalist la sec?ia Obs.Ginecologie-sala de operatii

- Infirmier, 1 post la Obs.Ginecologie

 

conform HG 286/23.03.2011,cu modificarile ?i completarile ulterioare ?i ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade ?i trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institu?iilor publice ce func?ioneaza sub autoritatea Consiliului Jude?ean Mure? aprobat prin Dispozi?ia Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Mure? nr.269/01.09.2015

Concursul se va desfasura astfel:   

- Selec?ia dosarelor de înscriere în perioada 14.11.2018-15.11.2018 pâna la ora 15.00

- Proba scrisa în data de  21.11.2018,  ora 10.00

- Proba practica în data de 27.11.2018,  ora 10.00

- Interviul în data de 04.12.2018,  ora 10.00

      Conditii generale  de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la Hotarârea 286/2011.

      Conditii speciale de participare la concurs pentru posturile de asistent medical generalist : studii postliceale/studii superioare de scurta durata/superioare.  Nu este necesara vechime.

       Conditii speciale de participare la concurs  pentru postul de infirmier: nivelul studiilor – 12 clase ?i curs de infirmier. Nu este necesara vechime.

 

        Pentru  postul vacant de asistent medical generalist candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (?coala postliceala,studii superioare de scurta durata sau superioare) ?i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ?i copiile documentelor care atesta îndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau institu?ia publica organizatoare a concursului    ( certificat membru OAMGMAMR pentru asistenti medicali, adeverinta eliberata de OAMGMAMR pentru participare la concurs )

d) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia cerificatului de casatorie ( daca este cazul)

        Pentru ocuparea postului vacant  de infirmier  candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autorita?ii sau institu?iei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor de 12 clase ?i cursul de infirmier

d) cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu func?ia pentru care candideaza;

e) adeverin?a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.

g) copia certificatului de casatorie( daca este cazul)

         Adeverin?a care atesta starea de sanatate con?ine, în clar, numarul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanata?ii.

În cazul în care candidatul depune o declara?ie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfa?urarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i în original în vederea verificarii conformita?ii copiilor cu acestea.

       Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs  în perioada: 07.11.2018-13.11.2018  la sediul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni. 

Relatii suplimentare la sediul: Spitalului Municipal ”Dr .Gheorghe  Marinescu” Târnaveni, telefon: 0265446161, interior 150,    fax; 0265446156

 

  

 


MANAGER

Ec. Meghesan Zsuzsanna


Important !

ANUNT


Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni, prin Hotarârea Guvernului H.G.R. nr.1027/11.11.2014 a fost modificat si completat Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor  contractuale si a criteriilor de promovare  în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice,aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.286/2011. În concordanta cu noile reglementari legale, a fost aprobat, prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr.269/01.09.2015, Regulamentul de ocupare  a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale si a  criteriilor de promovare  în grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul institutiilor publice ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures.

  

         Concursul se va desfasura la sediul  Spitalului Municipal “Dr.Gh.Marinescu” Târnaveni situat in str. Dr. Victor Babes Nr.2-4 jud. Mures, pentru urmatoarele categorii de personal: bucatarese, referent, muncitori.

          Criteriile de selectie constau în verificarea îndeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite în publicatia de concurs, etapa eliminatorie.

 

          Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

a) Test-grila /lucrare scrisa de verificare a cunostintelor  din bibliografia atasata

 

          Înscrierile se fac la secretariatul comisiei de concurs (Târnaveni, str. dr. V. Babes, nr. 2, Biroul Resurse umane, tel: 0265446161 int. 150).         

           Proba scrisa se desfasoara în data de 30.10.2018, de la ora 9.00.

           Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1. Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unitatii organizatoare a concursului

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii , dupa caz

3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor

4. Adeverinta cu vechimea în specialitate

 

          Regulamentul de organizare si desfasurare  a concursului si bibliografia pentru concurs sunt publicate pe site-ul institutiei www.spitaltarnaveni.ro si se va afisa la avizierul unitatii. Informatiile suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs – Biroul Resurse Umane tel. 0265446161 int.150.


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS


     În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” cu sediul în Târnaveni, strada Victor Babes , nr. 2, judetul Mures, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director al unitatii, dupa cum urmeaza:

 

- 1 post de director îngrijiri

 

Concursul va cuprinde urmatoarele probe de evaluare care se desfasoara la sediul administrativ al Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni, str. Victor Babes nr. 2.

Concursul/examenul pentru ocuparea functiei de director îngrijiri se va organiza si desfasura la sediul unitatii astfel:

-Proba scrisa în data de 12.11.2018 de la  ora 10.00

- Sustinerea   proiectului de specialitate în data de 15.11.2018 de la ora 10.00 

- Interviul de selectie în data de 15.11.2018 de la ora 12.00

 

Calendarul desfasurarii concursului este urmatorul:

22.10.2018 - 02.11.2018  în intervalul orar 7.00 - 15.00 - Perioada de înscriere a candidatilor;

05.11.2018 pâna la ora 15.00 - Selectia dosarelor de înscriere si afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;

06.11.2018 pâna la ora 15.00 - Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de înscriere;

07.11.2018 pâna la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de înscriere;

12.11.2018 începând cu ora 10.00 - Desfasurarea probei scrise – Lucrare scrisa si afisarea rezultatelor la proba scrisa

13.11.2018 pâna la ora 15.00 - Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise

14.11.2018 pâna la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor contestatiilor privind rezultatele probei scrise

15.11.2018 – sustinerea proiectului  începând cu  ora 10.00 si se continua cu Interviul de selectie de la ora 12.00

15.11.2018 pâna la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor  finale ale concursului;

16.11.2018 pâna la ora 15.00 - Depunerea contestatiilor privind rezultatele finale ale concursului

19.11.2018 pâna la ora 15.00 - Afisarea rezultatelor finale ale concursului în urma contestatiilor.

La concurs/examen se pot înscrie candidatii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice:

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România; 

b) nu au fost condamnati definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea; 

c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

a) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Criterii specifice pentru directorul de îngrijiri:

 

- sunt asistenti medicali generalisti principali; 

- au cel putin 2 ani vechime ca asistenti medicali generalisti principali; 

- sunt absolventi de învatamânt universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de licenta/absolvire. 

 

Înscrierea candidatilor se face la sediul Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe  Marinescu” Târnaveni,  str. Victor  Babes, nr. 2, secretarul comisiei de concurs, în perioada 22.10.2018-02.11.2018    în intervalul orar  7.00-15.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 

d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal; 

e) curriculum vitae; 

f) adeverinta care atesta vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, dupa caz; 

g) cazierul judiciar; 

h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege; 

i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

j) proiectul de specialitate. 

 

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, structura proiectului/lucrarii de specialitate si bibliografia de concurs se afiseaza la sediul Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu”,  str. Victor  Babes nr. 2, mun. Târnaveni, judesul Mures si pe site-ul Spitalului Municipal  Târnaveni www.spitaltarnaveni.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe  Marinescu” Târnaveni la telefon: 0265446156 interior 111; persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs: Antonela Precup - sef Birou Resurse Umane, tel.0731980318.


  


MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

ANUNT DE CONCURS


Spitalul  Municipal  „ Dr.Gheorghe Marinescu” Târnaveni scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

-un post de medic specialist confirmat în specialitatea boli infec?ioase la Compartiment Boli Infectioase, pe durata nedeterminata

 

       Concursul  va avea loc dupa 30 de zile de la publicarea anuntului în “Viata medical” la sediul Spitalului Municipal „Dr. Gh.Marinescu” Târnaveni.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

· cerere în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

· copie xerox de pe diploma de medic  si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;

· copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

· dovada / înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f),  la art.541 alin. (1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

· acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

· cazierul judiciar;

· certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;

· chitanta de plata a taxei de concurs.

· copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este postata pe site-ul MS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Dr. Victor Babes, Nr. 2, mun. Târnaveni, judetul Mures, biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, respectiv în perioada 14.09.2018-04.10.2018, iar concursul se organizeaza în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicarea în “Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii, telefon 0265446161.MANAGER

Ec. Meghesan ZsuzsannaImportant !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM

Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...... (mai mult)Comitet Director Spital Municipal ''Dr. Ghe. Marinescu'' TârnăveniLocalizare (Google maps)Ultima actualizare:


Spital Târnăveni Page Rank 6/10

copyright @2008 bts